Bonnstadsbladet 2022

Bonnsta’bladet

https://www.bonnstan.se

Nr 1 april 2022

 

Rapport från möte med Skellefteå Pastorat, Skellefteå kommun och Luleå Stift.
Kammarägarföreningen fick en inbjudan att delta i ett möte med Lars Hedqvist, planeringsdirektör Skellefteå kommun, 21 februari. Arbetet med en ny, fördjupad detaljplan påbörjades 2015 för Bonnstan. Syftet är bl a att förtydliga vad som är tillåtet och inte inom området så att kulturområdet kan bestå. Nu kommer kommunen att bekosta och färdigställa översiktsplanen. Vi diskuterade också organisatoriska frågor. Önskemål finns om att bilda en gemensamhetsanläggning för Bonnstan. Kyrkoherde Ulrika Markgren vill lyfta fram och tillgängliggöra det kulturella arvet om Skellefteå kyrkstad.

Renoveringar 2022
Vi hoppas kunna göra nytt tak på kammare 191-195 denna sommar, om länsstyrelsen bifaller vår ansökan om bidrag. Tillståndet att renovera fick vi redan förra sommaren, dock inget finansieringsbeslut. Vi anlitar Anderssons Bygg för detta tak.
Ytterligare en renovering är på gång. Det gäller kammare 296-299.

Aktiviteter
Krattardag/krattarkväll blir den 18 maj med förfriskningar 16-18.
Vi hoppas på Torghandel och Retromarknader under lördagar i sommar och vi har ansökt om tillstånd för detta.

Parkering
Med detta utskick kommer nya parkeringskort. Det är Landsförsamlingen som utfärdar korten och Kammarägarföreningen har fått ha synpunkter på texten och hjälper till med utskicket.
Pastoratet utfärdar endast ett parkeringskort per kammare. Är ni flera kammarägare i en och samma kammare, rekommenderar vi att ni förvarar parkeringskortet i kammaren så har alla tillgång till det. Fortfarande gäller fri parkering 3 timmar för alla.
En ny förbudsskylt om parkering nattetid kl 23-09 har tillkommit vid parkeringen. Den gäller ej bilar med parkeringskort i framrutan, enligt Pastoratet.

Pastoratets faktura på 80 000 kr
På nyåret fick vi faktura på alla kostnader som pastoratet har för servicehusen i Bonnstan 2021.
El 16 579 kr, Vatten 8 886 kr (ej vattenkastaren), Sophämtning 18 802 kr, Städning 27 824 kr, Service brandsläckare 4 004 kr, Kyrkans försäkring på servicehusen 3 548 kr, Övrigt 357 kr. Totalt 80 000 kr
En höjning med 21 500 kr jämfört med föregående år.
Vi betalar inte för skötsel av grönytor, ej heller för snöröjning.

Båten
Det blir föreningen Kustnära utveckling som tar över båten, som ska utgöra rekvisita i en utställning över flottningsepoken i Örviken. Överlämning sker i maj 2022.