Bonnstadsbladet 2022

BONNSTADSBLADET

Nr 1 april 2022

Rapport från möte med Skellefteå Pastorat, Skellefteå kommun och Luleå Stift.
Kammarägarföreningen fick en inbjudan att delta i ett möte med Lars Hedqvist, planeringsdirektör Skellefteå kommun, 21 februari. Arbetet med en ny, fördjupad detaljplan påbörjades 2015 för Bonnstan. Syftet är bl a att förtydliga vad som är tillåtet och inte inom området så att kulturområdet kan bestå. Nu kommer kommunen att bekosta och färdigställa översiktsplanen. Vi diskuterade också organisatoriska frågor. Önskemål finns om att bilda en gemensamhetsanläggning för Bonnstan. Kyrkoherde Ulrika Markgren vill lyfta fram och tillgängliggöra det kulturella arvet om Skellefteå kyrkstad.
Renoveringar 2022
Vi hoppas kunna göra nytt tak på kammare 191-195 denna sommar, om länsstyrelsen bifaller vår ansökan om bidrag. Tillståndet att renovera fick vi redan förra sommaren, dock inget finansieringsbeslut. Vi anlitar Anderssons Bygg för detta tak.
Ytterligare en renovering är på gång. Det gäller kammare 296-299.
Aktiviteter
Krattardag/krattarkväll blir den 18 maj med förfriskningar 16-18.
Vi hoppas på Torghandel och Retromarknader under lördagar i sommar och vi har ansökt om tillstånd för detta.
Parkering
Med detta utskick kommer nya parkeringskort. Det är Landsförsamlingen som utfärdar korten och Kammarägarföreningen har fått ha synpunkter på texten och hjälper till med utskicket.
Pastoratet utfärdar endast ett parkeringskort per kammare. Är ni flera kammarägare i en och samma kammare, rekommenderar vi att ni förvarar parkeringskortet i kammaren så har alla tillgång till det. Fortfarande gäller fri parkering 3 timmar för alla.
En ny förbudsskylt om parkering nattetid kl 23-09 har tillkommit vid parkeringen. Den gäller ej bilar med parkeringskort i framrutan, enligt Pastoratet.
Pastoratets faktura på 80 000 kr
På nyåret fick vi faktura på alla kostnader som pastoratet har för servicehusen i Bonnstan 2021.
El 16 579 kr, Vatten 8 886 kr (ej vattenkastaren), Sophämtning 18 802 kr, Städning 27 824 kr, Service brandsläckare 4 004 kr, Kyrkans försäkring på servicehusen 3 548 kr, Övrigt 357 kr. Totalt 80 000 kr
En höjning med 21 500 kr jämfört med föregående år.
Vi betalar inte för skötsel av grönytor, ej heller för snöröjning.
Båten
Det blir föreningen Kustnära utveckling som tar över båten, som ska utgöra rekvisita i en utställning över flottningsepoken i Örviken. Överlämning sker i maj 2022.

 

Skellefteå Kyrkstads Kammarägarförening
kallar till
årsmöte lördagen den 23 april 2022, kl 13.30
plats:
Församlingshemmet, Lands

Vi inleder med samtal om Skellefteå Kyrkstad med
Ulrika Markgren, Kyrkoherde

Förslag till dagordning årsmöte

1. Val av årsmötesfunktionärer; ordförande, sekreterare och två justerare av årsmötesprotokollet, tillika rösträknare.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelseledamöter för två år
9. Val av två revisorer för två år
10. Val av valberedning för tiden till nästa årsmöte
11. Fastställande av avgift
12. Förslag till verksamhet under det kommande året
13. Behandling av inkomna motioner
13.1 Återtagande av motion från 2021 angående stadgeändring

Vi planerar för ett ”vanligt” årsmöte utan restriktioner så att alla kan delta. Vi bjuder på eftermiddagsfika. Blir det förändringar i restriktionerna aviserar vi det på vår hemsida.

Välkomna!
Styrelsen för Skellefteå Kyrkstads Kammarägarförening